23 23 47 50

Informasjonen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/covid–19-transport-av-smittefarlig-materiale/

Smittefarlig biologisk materiale anses som farlig gods når det blir transportert.

Transporten reguleres av forskrift om landtransport av farlig gods og i de internasjonale regelverkene for transport av farlig gods for de ulike transportmåtene. Mer veiledning for transport av slikt materiale finnes her: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/forsendelse-av-smittefarlig-biologisk-materiale/.

Smittefarlig biologisk materiale deles inn i kategori A og B etter hvilken fare de utgjør. Kategori A er underlagt svært strenge sikkerhetskrav under transport. DSB har mottatt flere henvendelser om hvorvidt covid-19 skal anses som et patogen i kategori A. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har tatt stilling til dette i en veileder for sikkerhet ved laboratoriearbeid (inkludert forsendelse) med viruset covid-19 som kan lastes ned her: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19).

WHO anser viruset covid-19 for å være kategori A bare som kulturer eller isolater. Pasientprøver og avfall fra pasientbehandling og laboratoriearbeid skal derfor normalt klassifiseres i kategori B. Ved transport av biologisk materiale som er infisert eller mistenkt infisert med covid-19 benyttes følgende transportklassifisering:

  • Kulturer og isolater – UN 2814 INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER MENNESKER
  • Diagnostiske prøver – UN 3373 BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B
  • Avfall fra pasientbehandling – UN 3291 KLINISK AVFALL, USPESIFISERT N.O.S./(BIO)MEDISINSK AVFALL N.O.S./REGULERT MEDISINSK AVFALL, N.O.S.

Avsender er ansvarlig for at farlig gods er riktig emballert, merket og dokumentert. I enkelte spesielle tilfeller kan man etter en kyndig helsefaglig risikovurdering avgjøre at materiale som normalt anses som kategori B, må klassifiseres som kategori A, UN2814.