OM AS FARLIG GODS

AS Farlig Gods hovedvirksomhet er opplæring og konsulentarbeid innen fagområdet farlig gods.
AS Farlig Gods er et kompetansesenter som bistår bedrifter og virksomheter med rådgivning og opplæring knyttet til transport av farlig gods og farlig avfall. Vi har mer enn 20 års erfaring i bransjen og har betydelig kompetanse innenfor transport og håndtering av farlig gods. AS Farlig Gods er en av landets største leverandører av ADR- og sikkerhetsrådgiverkurs. ADR-håndboken er utarbeidet av AS Farlig Gods og er basert på bestemmelsene i ADR/RID, men er forenklet og beregnet for stykkgodstransport.

AS Farlig Gods har kompetanse og godkjenning til å holde følgende kurs:

  • ADR-grunnkurs, obligatorisk for alle som transporterer stykkgods.
  • ADR-tankkurs, obligatorisk for alle som transporterer farlig gods i tank. Kurset bygger på grunnkurset.
  • ADR-klasse 1, obligatorisk for alle som transporterer eksplosiver. Kurset bygger på grunnkurset.
  • ADR klasse 7, obligatorisk for alle som transporterer radioaktivt materiale. Kurset bygger på grunnkurset.
    Etter endt opplæring avlegger kandidaten en skriftlig eksamen hos Statens Vegvesen
  • Kurs for sikkerhetsrådgivere. Enhver virksomhet med aktiviteter som omfatter transport av farlig gods, eller emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, skal utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere. Rådgiveren skal ha ansvar for å medvirke til å forebygge risiko for personer, materielle verdier og miljøet som er knyttet til slike aktiviteter. Etter endt opplæring avlegger kandidaten en skriftlig eksamen hos Norsk brannvernforening.
  • Avsenderkurs kapittel 1.3 Lovpålagt og dokumentert opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods og farlig avfall. Personalet skal være opplært i kravene som regulerer transporten av slikt gods som svarer til deres ansvar og oppgaver. Kurset blir tilpasset den enkelte bedrifts arbeidsoppgaver og produkter, og ADR-håndboken blir benyttet som arbeidsverktøy. For virksomheter som håndterer og transporterer farlig avfall benytter vi NFFA-veilederen i tillegg til håndboken.

Kontaktskjema

8 + 14 =