23 23 47 50

Sikkerhetsdatablad

Vi bistår med å utarbeide sikkerhetsdatablader som tilfredsstiller regelverket. Vi har lang erfaring og høy kvalitet.

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Farlige kjemikalier til yrkesmessig bruk skal ha sikkerhetsdatablad. Det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper.

Krav til leverandører
Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne. En leverandør er i REACH definert som «enhver fremstiller, importør, etterfølgende bruker/nedstrømsbruker eller distributør som bringer i omsetning et stoff/stoffblanding».

 Krav til arbeidsgiver
Arbeidsgiver skal sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten.

Regelverket – REACH
REACH er EUs forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier og trådte i kraft i Norge 30. mai 2008.

Sikkerhetsdatablad skal utarbeides for:
Stoffer og stoffblandinger som er klassifiseringspliktige i henhold til forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1272/2008 i norsk rett.

Stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) og for stoffer som er svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB)

Stoffer som er kandidater til å bli oppført på REACH vedlegg XIV om godkjenningsordningen, det vil si stoffer på kandidatlisten

 Innhold i sikkerhetsdatablad
Databladene skal inneholde 16 obligatoriske punkter.

Databladene skal være skrevet på norsk. Opplysningene som kreves i vedlegg II skal om nødvendig, og dersom de er tilgjengelige, tas med i sikkerhetsdatabladene i de aktuelle, relevante underavsnittene. Sikkerhetsdatablader skal ikke inneholde tomme underavsnitter.

Det skal står klart angitt når databladet er utarbeidet, og hvem som er den ansvarlige personen for utarbeidelse av databladet.

Leverandøren skal ajourføre et sikkerhetsdatablad så snart det foreligger nye opplysninger som kan påvirke tiltakene for risikohåndtering, eksempelvis nye opplysninger om farer foreligger, når en godkjenning er gitt eller nektet eller hvis en begrensning er pålagt.

Kontakt oss i dag!

 

4 + 1 =