23 23 47 50

Informasjonen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/artikler/transport-av-alkoholbaserte-handvaskmidler/

Denne artikkelen omhandler regelverket for transport av desinfiserende håndvaskmidler med høyt alkoholinnhold og hvordan transporten kan gjennomføres under forenklede betingelser

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler hånddesinfeksjonsmidler basert på alkohol. De anbefalte midlene har et alkoholinnhold på mer enn 60 % og er dermed brannfarlige. Ved lekkasjer fra disse produktene kan det lett oppstå brann- eller eksplosjonsfarlige atmosfærer. Punktering av beholder eller at emballasjen er dårlig lukket er eksempler som kan føre til lekkasje. Det er derfor viktig at det benyttes korrekt emballasje og at transporten gjennomføres på en slik måte at risikoen for punktering av emballasjen er minimal.

Produktene reguleres som farlig gods under transport og er brannfarlige væsker i klasse 3, både som flytende og geler.

Bestemmelsene for transport av farlig gods finnes i forskrift om landtransport av farlig gods. Forskriften inkluderer de internasjonale bestemmelsene for transport av farlig gods på veg (ADR) og jernbane (RID).  ADR/RID er et omfattende regelverk, men avhengig av transportmåtens karakter er det noen lempelser og unntak som kan være aktuelle:

  • Forsendelse av farlig gods pakket i «begrensede mengder» – er et unntak som er vanlig å benytte for kjemikalier som tilbys i butikk til ordinære konsumenter. Disse transporteres i forbrukeremballasjer av begrenset størrelse. Emballasjen skal være av god kvalitet og bestå av en inneremballasje plassert i en egnet ytteremballasje. Kolli skal være merket med dette symbolet for begrensede mengder; Tilsvarende symbol skal settes på transportenheter og containere når transportenheten har en maksimal masse på mer enn 12 tonn, og der det transporteres mer enn 8 tonn farlig gods i «begrensede mengder». For disse transportene  er det ikke krav til kjøretøy, transportdokument og ADR-kompetansebevis for sjåfør. Transporten er kun underlagt de kravene i ADR/RID som er listet opp i 3.4.1. Under dette unntaket kan det transporteres inneremballasjer på inntil 1 liter i emballasjegruppe II og 5 liter i emballasjegruppe III.
  • Forsendelse som liten last – dette unntaket kan benyttes når det kun transporteres moderate mengder farlig gods på en transportenhet. Under dette unntaket kan det transporteres inntil 333 liter i emballasjegruppe II eller 1000 liter i emballasjegruppe III., under dette unntaket. Unntaket er beskrevet i ADR 1.1.3.6. I ADR 1.1.3.6.2 står det en liste over ordinære ADR-krav som ikke gjelder for disse små mengdene. For disse transportene vil det fortsatt være krav om godkjent emballasje, merking av kolli, transportdokument, tilpasset opplæring samt et 2 kg brannslukkingsapparat i samsvar med ADR 8.1.4.2. Mengden per innerbeholder er ikke begrenset slik som i unntaket for «begrensede mengder»
  • Transport som foretas av privatpersoner – privatpersoner kan transportere produktene som de er emballert for salg, når det er til eget bruk eller til bruk i privatpersonens husholdning. Kun alminnelig aktsomhet er påkrevd.
  • Transport som foretas internt i virksomheter – virksomheter kan transportere produktene når det er behov for det i forbindelse med virksomhetens ordinære aktivitet. For eksempel hos hjemmesykepleien, eller som håndvask for transportarbeidere. Unntaket skal ikke erstatte ordinær varetransport, og tilførsel til eller distribusjon fra virksomheten er dermed ikke tillatt. Mengdene som transporteres skal ikke overstige 450 liter per beholder og ikke være over de som er angitt i punktet over om  «liten last». I tillegg til alminnelige aktsomhetskrav skal det treffes tiltak for å minske risikoen for lekkasjer, for eksempel ved sikring av lasten.

Unntaket for legemidler som er beskrevet i ADR/RID 3.3.1, spesiell bestemmelse 601, er ikke aktuelt for disse produktene, fordi alkoholbasert håndvask ansees for å være biocider og ikke legemidler.

Riktig «emballasjegruppe» skal fremgå av avsnitt 14, «Transportinformasjon» på sikkerhetsdatabladet for produktet (SDS). Her vil også produktets klassifisering og riktig varenavn (engelsk – proper shipping name) fremkomme. En vanlig klassifisering for disse produktene er UN 1987 ALKOHOLER N.O.S., med navnet på alkoholene i blandingen angitt i synkende rekkefølge etter mengde, angitt i parentes etter varenavnet.